Actievoorwaarden - een jaar lang gratis shoppen

De actie ‘Win een jaar lang gratis shoppen (twv €1800)’ (verder te noemen “de Actie”)  is een initiatief van Tumble ‘N Dry (hierna “de Organisator” genoemd. Johan van Hasseltweg 27, 1021 KN Amsterdam, Nederland. Tumble ‘N Dry handelt conform de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Artikel 1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Actie.

 • Aan de Actie kan vanaf 8 november tot en met 22 november 2017 deelgenomen worden.
 • Deelname aan de Actie is gratis.
 • Deelnemers dienen 18 jaar of ouder te zijn.
 • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Tumble ’N Dry , alsmede ieder die op enigerlei wijze (in)direct betrokken is bij de ontwikkeling en uitvoering van de Actie.
 • De Organisator is te allen tijde gerechtigd zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden van de Actie te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers. Een eventuele herziene versie van de voorwaarden zal op de website www.tumblendry.com worden geplaatst.
 • De Organisator is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk-, of zetfouten. Aan de voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.
   

Artikel 2. Deelname
Door deelname aan de actie ga je akkoord met deze actievoorwaarden.

 • Alle deelnemers zijn gebonden aan de bepalingen van deze voorwaarden.
 • Deelnemer garandeert dat de tijdens de actieperiode door hem/haar persoonlijk ingevulde gegevens correct, up to date en volledig zijn.
 • Deelname aan de Actie is mogelijk door middel van inschrijving voor de Tumble ’N Dry nieuwsbrief via de Facebook campagne ten tijde van de actieperiode.
 • Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de actie kunnen van deelname worden uitgesloten.
   

Artikel 3. Speelwijze

Wanneer je je via de daarvoor bestemde campagne op Facebook inschrijft voor de nieuwsbrief neem je deel aan de actie.

 • Iedere deelnemer maakt kans op de onder Artikel 4 genoemde prijzen.
 • Na afloop van de actie worden door Tumble ‘N Dry via een onafhankelijke loting de prijswinnaars bepaald.
 • Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Per persoon kan één keer aan de prijs van de Actie worden deelgenomen.
   

Artikel 4. Prijzen

Prijs

 • Van alle inschrijvingen voor de Tumble ’N Dry nieuwsbrief in de daarvoor bestemde Facebook campagne zal er 1 prijswinnaar zijn.
 • De winnaar wordt op 1 december 2017 bekend gemaakt. De winnaars worden op de hoogte gebracht op de officiële Facebookpagina van Tumble ’N Dry .
 • De winnaar wint een shopbedrag van 150,- euro per maand in shopcredits. Totaal bedrag van 1800,-  euro. Er wordt geen geld teruggegeven op dit tegoed.
 • Het gewonnen shoptegoed is niet geldig in combinatie met andere acties en geldt niet op afgeprijsde artikelen.
 • ​Het shoptegoed is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan anderen
 • De winnaar dient na bekendmaking van de prijs, binnen 2 weken de prijs in ontvangst te nemen. Indien dit niet gebeurt, komt de prijs na deze termijn te vervallen.
 • Er geldt voor de te winnen prijs geen vervangingswaarde.
 • De te winnen prijs kan niet worden teruggebracht of geruild worden voor iets anders.
   

Artikel 5. Persoonsgegevens

Door deelname accepteert de Deelnemer dat zijn/haar persoonsgegevens worden geregistreerd en in het kader van deze actie worden gebruikt door de Organisator. Tevens gaat de Deelnemer akkoord met het gebruik van het desbetreffende emailadres voor de Tumble ’N Dry nieuwsbrief. De Organisator behandelt deze gegevens vertrouwelijk en stelt deze niet ter beschikking aan derden anders dan noodzakelijk in het kader van de Actie.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 • “De Organisator” is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdend met de actie.
 • “De Organisator” kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt als gevolg van de door haar uit te keren prijs. Tumble 'N Dry verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijs.


​Amsterdam, 6 november 2017