Actievoorwaarden – win een vakantie met Eliza was here

De actie ‘win een vakantie met Eliza was here (twv €3500) met Tumble ’N Dry 449 euro shoptegoed ’ (verder te noemen “de Actie”)  is een initiatief van Tumble ‘N Dry (hierna “de Organisator” genoemd. Aambeeldstraat 34, 1021 KB Amsterdam, Nederland. Tumble ‘N Dry handelt conform de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Artikel 1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Actie.

 • Aan de Actie kan vanaf 5 september tot en met 16 september 2018 deelgenomen worden.
 • Deelname aan de Actie is gratis.
 • Deelnemers dienen 18 jaar of ouder te zijn.
 • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Tumble ’N Dry, alsmede ieder die op enigerlei wijze (in)direct betrokken is bij de ontwikkeling en uitvoering van de Actie.
 • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Eliza was here, alsmede ieder die op enigerlei wijze (in)direct betrokken is bij de ontwikkeling en uitvoering van de Actie.
 • De Organisator is te allen tijde gerechtigd zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden van de Actie te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers. Een eventuele herziene versie van de voorwaarden zal op de website www.tumblendry.com worden geplaatst.
 • De Organisator is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk-, of zetfouten. Aan de voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.
   

Artikel 2. Deelname
Door deelname aan de actie ga je akkoord met deze actievoorwaarden.

 • Alle deelnemers zijn gebonden aan de bepalingen van deze voorwaarden.
 • Deelnemer garandeert dat de tijdens de actieperiode door hem/haar persoonlijk ingevulde gegevens correct, up to date en volledig zijn.
 • Deelname aan de Actie is mogelijk door middel van inschrijving voor de Tumble ’N Dry nieuwsbrief en de Eliza was here nieuwsbrief via de landingspagina www.tumblendry.com/vakantie campagne ten tijde van de actieperiode.
 • Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de actie kunnen van deelname worden uitgesloten.
   

Artikel 3. Speelwijze .

Wanneer je je via de daarvoor bestemde campagne inschrijft voor de nieuwsbrief van Tumble ’N Dry en van Eliza was here neem je deel aan de actie.

 • Iedere deelnemer maakt kans op de onder Artikel 4 genoemde prijzen.
 • Na afloop van de actie worden door Tumble ‘N Dry via een onafhankelijke loting de prijswinnaars bepaald.
 • Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Per persoon kan één keer aan de prijs van de Actie worden deelgenomen.
   

Artikel 4. Prijzen

Prijs

 • Van alle inschrijvingen voor de Tumble ’N Dry en Eliza was here nieuwsbrief in de daarvoor bestemde campagne zal er 1 prijswinnaar zijn.
 • De winnaar wordt uiterlijk 19 september 2018 bekend gemaakt. De winnaars worden op de hoogte gebracht op de officiële Facebookpagina van Tumble ’N Dry.
 • De winnaar wint een vakantie voor maximaal 2 volwassenen en 2 kinderen. Vertrek in de herfstvakantie 2018 of de meivakantie 2019 of herfstvakantie 2019. Vliegreis voor 2 volwassenen en 2 kinderen (in overleg kan bijgeboekt worden, op eigen kosten). Bestemming: Griekenland evt. Spanje. De reis is t.w.v. 3500 euro*. *3500 euro is een indicatie.
 • De winnaar wint 449 euro shoptegoed te besteden op www.tumblendry.com
 • Prijs is niet in te wisselen tegen contanten.
 • ​De prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan anderen
 • De winnaar dient na bekendmaking van de prijs, binnen 2 weken de prijs in ontvangst te nemen. Indien dit niet gebeurt, komt de prijs na deze termijn te vervallen.
 • Er geldt voor de te winnen prijs geen vervangingswaarde.
 • De te winnen prijs kan niet worden teruggebracht of geruild worden voor iets anders.
   

Artikel 5. Persoonsgegevens

Door deelname accepteert de Deelnemer dat zijn/haar persoonsgegevens worden geregistreerd en in het kader van deze actie worden gebruikt door de Organisator. Tevens gaat de Deelnemer akkoord met het gebruik van het desbetreffende emailadres voor de Tumble ’N Dry nieuwsbrief en de Eliza was here nieuwsbrief. De Organisator behandelt deze gegevens vertrouwelijk en stelt deze niet ter beschikking aan derden anders dan noodzakelijk in het kader van de Actie.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 • “De Organisator” is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdend met de actie.
 • “De Organisator” kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt als gevolg van de door haar uit te keren prijs. Tumble ‘N Dry verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijs.


​Amsterdam, 2 augustus 2018